Business Analyst (m/ž)

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

* The job ad is available in English after Croatian.


Pridruži se našem Product Unitu kao Business Analyst!

Nudimo ti rad u manjem, agilnom okruženju te sudjelovanje u upravljanju razvojem softverskih produkata koji se koriste u više od 150 zemalja svijeta. 


Što ti nudimo? 

Kao Business Analyst u Agriviju, sudjelovat ćeš u kreiranju razvojnog plana naših produkata, prvenstveno našeg core produkta - Agrivi Farm management platforme - nagrađivanog softvera koji već dugo godina glasi kao jedan od najboljih farm management sustava (FMS) u svijetu. Naš je cilj postati jedan od globalnih lidera u toj domeni, a prvi korak prema tome je da osiguramo da smo najbolji FMS za Europu! 

I tu u priču dolaziš ti - Business Analysts stručnjak višegodišnjim iskustvom u razvoju softverskih produkata, koji će nam pomoći da naše ideje i ideje naših korisnika provedemo u stvarnost. Tijekom rada imat ćeš priliku usavršiti postojeća te steći nova znanja kroz rad na globalnom, cloud-based produktu i suradnjom sa kolegama iz Produkt tima, ali i ostalih odjela tvrtke. Zajedno s nama suočavat ćeš se s izazovima današnjih farmera, te raditi na tome da im kroz naše proizvode život učinimo jednostavnijim, a poslovanje uspješnijim. Upoznat ćeš se s agronomskom stranom priče, te proširiti znanja o cloud-based .NET aplikacijama.


Što se od tebe očekuje?

Više od svega cijenimo iskrenost, otvorenost i timski rad. Želimo ljude koji se uklapaju u internu kulturu firme, koji su proaktivni, odgovorni i spremni puno raditi i razvijati se. 

Javi nam se ako:

  • imaš minimalno 2 godine radnog iskustva na Business Analyst ili sličnoj poziciji
  • želiš raditi u okruženju gdje možeš vidjeti svoj utjecaj na proizvodu, od početka do kraja
  • imaš sposobnost razrade kompleksnih korisničkih scenarija u funkcionalne zahtjeve, koristeći se istovremeno tehničkim riječnikom
  • znaš njegovati i poticati kreativnu kulturu u timu, motivirati, širiti znanje i razumijevanje o rezultatima proizvoda i želiš doći u okruženje koje će to cijeniti
  • imaš iznimne komunikacijske i prezentacijske vještine, razumijevanje izazova klijenata i mogućnost prezentiranja apstraktnih koncepata mogućih rješenja
  • brzo donosiš teške odluke, iza kojih stojiš i za koje preuzimaš odgovornost


Ako se nalaziš u opisu i zanima te ovo što (g)radimo, klikni gumb ispod i dođi nas upoznati!


English Version: Business Analyst (m/f)

Join our Product Unit as a Business Analyst 

We offer you a position in a smaller, more agile environment and participating in managing the development of software products used in more than 150 countries worldwide.

What do we offer?

As a Business Analyst at Agrivi, you will be involved in creating our product development plan, primarily our core product—Agrivi Farm management platform—the award-winning software that has been considered as one of the best farm management systems (FMS) in the world for a number of years now. Our goal is to become one of the global leaders in this domain, and the first step is to make sure we are the best FMS for Europe!

And that's where you come in—a senior with years of knowledge and experience in managing the software development strategy that will help us put our ideas and ideas of our users into reality. During work, you will have the opportunity to perfect your existing knowledge and gain new knowledge through work on a global, cloud-based product and in collaboration with Product team colleagues, as well as other departments in the company. Along with us, you will face the challenges of today's farmers, and work to make their life simpler through our products and make our business more successful. You will become familiar with the agronomic side of the story and expand knowledge about cloud-based .NET applications.

What is expected of you?

More than anything, we appreciate honesty, openness, and teamwork. We want people who fit into the inner culture of the company, who are proactive, responsible and willing to work hard and develop.

Contact us if:

• you have a minimum of 2 years work experience in software business analysis

• you want to work in an environment where you can see your impact on the product from start to finish

• you have the ability to develop complex user scenarios into functional requirements, at the same time using a technical dictionary

• you know how to nurture and stimulate a creative culture in the team, motivate, spread knowledge and understanding of product results and you want to come to an environment that will appreciate it

• you have exceptional communication and presentation skills, understanding of client challenges and the ability to present abstract concepts of possible solutions

• you quickly make hard decisions behind which you stand and for which you take responsibility

If you recognize yourself in the description and are interested in what we are doing, click the button below and come to meet us!